24.02.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jako podmiot realizujący projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usługi cateringowej

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach – proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx24.02.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jest podmiotem realizującym projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach – proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe w pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 3 Wykaz rozwiązań równoważnych


24.02.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jest podmiotem realizującym projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie robót remontowo-wykończeniowych / adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach – proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 3 Wykaz rozwiązań równoważnych


02.02.2022 r. W związku z otrzymaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej ogłaszamy nabór do projektu:

1. TYTUŁ PROJEKTU: Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź.

2. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 01.01.2022 r.

3. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 30.06.2023 r.

4. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 68

5. Wkład Unii Europejskiej 91 %

– Całkowita wartość projektu: 1 839 531,02 zł
– Kwota dofinansowania: 1 673 946,52 zł

6. Zatrudnimy do projektu na czas określonym, 15 miesięcy następujących specjalistów:

  • 1 osoba na stanowisko dyrektora, umowa o pracę cały etat
  • 6 osób na stanowisko opiekunki dziecięcej, umowa o pracę cały etat
  • 1 osoba na stanowisko pomocy żłobkowej, umowa o pracę cały etat

7. Zatrudnimy na podstawie umowy cywilno-prawnej

  • pielęgniarkę/położną – 8 godzin/ tydzień (umowa zlecenie)

Zapraszamy do składania ofert na realizację zajęć grupowych:

  • sportowych (1*tydz/30min, 50 dzieci/2grupy)
  • logorytmika (1*tydz/30min, 50 dzieci/2grupy)
  • język angielski (1*tydz/30min, 50 dzieci/2grupy)

CV proszę przesyłać na adres: luppo.puppo.ue@gmail.com

Informacje pod nr telefonu: 693786412

Serdecznie zapraszamy!


LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jest podmiotem realizującym projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu realizowanego przez firmę Lupu s.c. Marta Koźmik Robert Stańczak w okresie 01.01.2022-30.06.2023r. jest upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, aby umożliwić powrót na rynek pracy, utrzymanie zatrudnienia lub znalezienie pracy 68 osobom[67K, 1M] bezrobotnym lub biernym zawodowo pozostającym poza rynkiem pracy, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym, jak również pracującym sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkującym lub pracującym na obszarze miasta Łódź.

W wyniku udzielonego wsparcia nastąpi upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oddziałując na sytuację zawodową opiekunów, zwiększenie szans utrzymania pracy przez osoby, którym utrudnia to sprawowanie opieki, wzmocnienie realizacji zasad równości szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz wdrożenia rozwiązań umożliwiających łączenie życia prywatnego i zawodowego.

Zaplanowane wsparcie będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie zidentyfikowane podczas diagnozy na terenie objętym wsparciem. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celu szczegółowego Osi Priorytetowej X-Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie: „Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3″.


07.03.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jako podmiot realizujący projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Protokół z załącznikami


08.03.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jest podmiotem realizującym projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach – proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 3 Wykaz rozwiązań równoważnych


07.03.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jest podmiotem realizujący projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikuje unieważnienie wyniku postępowania do zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi z dnia 24.02.2022 r.

Unieważnienie postępowania


14.03.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jako podmiot realizujący projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikuje protokół do zapytania ofertowego na przeprowadzenie robót remontowo-wykończeniowych / adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 24.02.2022 r.

Protokół z załącznikami


25.03.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jest podmiotem realizującym projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach – proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 3 Wykaz rozwiązań równoważnych


29.03.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jako podmiot realizujący projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikuje protokół do zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi z dnia 08.03.2022 r.

Protokół z załącznikami


08.04.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jako podmiot realizujący projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikuje protokół do zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi z dnia 25.03.2022 r.

Protokół z załącznikami


12.08.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jest podmiotem realizującym projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia placu zabaw do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach – proszę kliknąć w link:

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 3 Wykaz rozwiązań równoważnych


12.08.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jako podmiot realizujący projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikuje sprostowanie do protokołu na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi z dnia 29.03.2022 r.

Sprostowanie pdf


25.08.2022 r. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jako podmiot realizujący projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikuje protokół do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia placu zabaw do Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi z dnia 12.08.2022 r.

Protokół z załącznikami